...

Zadzwoń: +48 535 283 955

Przy zakupie powyżej 150zł dostawa do paczkomatu za darmo 

Pow. 150 PLN – Paczkomat GRATIS!Kolory Yenn PRO

Regulamin sklepu internetowego Yenn.eu

I. Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa m.in. warunki i zasady korzystania ze
Sklepu internetowego dostępnego w sieci internet pod adresem URL www.yenn.eu, w szczególności
wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących, a także określa warunki
świadczenia usług drogą elektroniczną czym czyni zadość wymaganiom przewidzianym w
ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz.
1204).

§ 2

Niniejsza witryna oraz sprzedaż prowadzona jest przez Adrian Jakubek prowadzącego działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: „Adrian Jakubek Obsydian”
z siedzibą w Niedźwiady 15 88-420 Rogowo, NIP: 5621807902 REGON: 367190000, zwanego w dalszej części Regulaminu
Sprzedawcą.

§ 3

Ustala się następujące definicje pojęć stosowanych w Regulaminie oraz Umowach
zawartych między Sprzedawcą a Kupującym, zwanych łącznie Stronami:
a) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem
sklepu internetowego dokonuje zakupu
b) Konsument – Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej:
„Kodeks cywilny”) tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
c) Sklep internetowy – witryna internetowa dostępna w sieci internet pod adresem URL yenn.eu,
za pośrednictwem której Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie zakupu i zawarcie
umowy na odległość
d) Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem
Sklepu internetowego
e) Konto  – funkcja Sklepu internetowego, która pozwala na wprowadzanie i modyfikacje
przez Kupujących swoich danych oraz zawiera informacje o jego działaniach związanych z
dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną. Konto zostaje utworzone po dokonaniu
Rejestracji.
f) Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Sklepu
internetowego poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej i numeru telefonu, a także utworzenie loginu i hasła w celu utworzenia Konta.
g) Reklamacja – oświadczenie składane na piśmie Sprzedawcy przez Kupującego, które
zawiera co najmniej oznaczenie Kupującego (imię, nazwisko, adres, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu), określenie reklamowanego towaru oraz datę zakupu, opis
wady fizycznej lub prawnej towaru a także żądanie Kupującego. Wzór formularza reklamacji dostępny jest:
https://yenn.eu/zwroty-i-reklamacje/

§ 4

Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów na
odległość za pośrednictwem sieci Internet.
§ 5

Wszelką korespondencję można kierować na adres siedziby Sprzedawcy Niedźwiady 15, 88-420 Rogowo. Kontakt ze
Sprzedawcą jest możliwy również pod adresem poczty elektronicznej kontakt@yenn.eu oraz pod numerem
telefonu 535283596 Koszt połączenia ze wskazanym numerem telefonu jest ustalany zgodnie z
pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.
§
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego należy spełniać co najmniej poniższe warunki
techniczne:
a) posiadać dostęp do sieci internet
b) posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących: Chrome, Internet
Explorer, Mozilla, Opera, Safari) zaktualizowaną do najnowszej wersji
c) posiadać system operacyjny windows 10 lub nowszy

II. Postanowienia dotyczące umów sprzedaży

§ 6

Wszystkie ceny towarów udostępnione na stronie internetowej Sklepu podawane są w
złotych polskich, zawierają wszystkie ich składniki, w tym cła i podatki, nie obejmują jednak
kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
§ 7

1.Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność
rzeczy oferowanej za pośrednictwem Sklepu i wydać mu rzecz po akceptacji zamówienia, a Kupujący zobowiązuje się
rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
2. Złożenie zamówienia następuje po wyborze przez Kupującego towaru za pomocą funkcji
„dodaj do koszyka”, a następnie naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. Umowa może być zawarta zarówno po uprzednim dokonaniu Rejestracji, jak i przez
Kupujących, którzy nie zarejestrowali Konta. Kupujący, którzy nie dokonali Rejestracji są
zobowiązani podczas składania zamówienia do podania takich danych osobowych jak: imię,
nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
4. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia
zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
5. Jeżeli Kupujący posiadający konto użytkownika Sklepu nie zakończy rozpoczętej procedury składania zamówienia, to po upływie dwóch godzin od wylogowania się Kupującego z konta użytkownika Sprzedawca przesyła na adres e-mail Kupującego informacje o niedokończonym zamówieniu ,,Przypomnienie o opuszczonym koszyku’’.
6. W przypadku, gdy Kupujący nie posiadający konta użytkownika Sklepu (niezarejestrowany Kupujący) nie zakończy rozpoczętej procedury składania zamówienia, to po upływie dwóch godzin od rozpoczęcia składania zamówienia Sprzedawca przesyła informacje o niedokończonym zamówieniu ,,Przypomnienie o opuszczonym koszyku’’ na adres e-mail podany przez tego Kupującego w formularzu zamówienia.
7. Niezarejestrowany Kupujący jest informowany szczegółowo o możliwości przesłania przez Sprzedawcę informacji o niedokończonym zamówieniu przed podaniem adresu e-mail w formularzu zamówienia.
8. Przez rozpoczęcie procedury składania zamówienia o którym mowa w ustępach poprzedzających należy rozumieć dodanie wybranych przez Kupującego towarów do koszyka.

§ 8

1. Płatności za zamówiony towar Kupujący może dokonać z wykorzystaniem jednego z
wybranych przez siebie sposobów:
a) za pobraniem przy odbiorze towaru
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
c) Odbiór osobisty jeżeli w danym momencie jest oferowany
d) za pomocą portalu przelewy24.pl

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 30134506

2. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia
zamówienia przyjmuje się, że Kupujący odstąpił od Umowy i przestaje ona wiązać Strony.

§ 9

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z
którą Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej, kurierskiej lub
przewozowej.
2. Dostawa jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce to uważa się za miejsce spełnienia
świadczenia przez Sprzedawcę.
3. W razie niemożliwości dostarczenia towaru w terminie, o którym mowa powyżej,
Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, który może wyznaczyć Sprzedawcy
dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy
odstąpić.

III. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 10

Przepisy niniejszego działu mają zastosowanie tylko do sprzedaży, której stroną jest
Konsument.

§ 11

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania
przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014
poz. 827).
2. Do każdego potwierdzenia przyjęcia zamówienia dołącza się pouczenie o prawie
odstąpienia od umowy. Ponadto, pouczenie jest załączane w formie pisemnej do przesyłki
wysyłanej Kupującemu.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonalności rzeczy.

§ 12

Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.

§ 13

1. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
2. Konsument zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy towaru w terminie 14 dni od dnia
złożenia oświadczenia. Koszt zwrócenia towaru ponowi Konsument.
3. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania towaru od Konsumenta, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia
rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument.

IV. Rękojmia za wady fizyczne i prawne

§ 14

1. Wszelkie Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty
elektronicznej Sprzedawcy wskazane powyżej.
2. W Reklamacji należy wskazać co jest przedmiotem i przyczyną Reklamacji. Sprzedawca
może zwrócić się do Kupującego z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji potrzebnych
do rozpatrzenia Reklamacji.
3. W zakresie Reklamacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności
art. 556-576.

§ 15

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności
rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju
powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub
przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w
tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował
sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma
wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli
czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej
od sprzedawcy.

§ 16

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od
wad lub usunięcia wady.
2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres prowadzenia działalności przez
Sprzedawcę, wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu.
§ 17

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od chwili zawarcia Umowy.
§

1. Jeżeli Kupującym jest Konsument Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do
jego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
2. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia Reklamacji w takiej samej
formie, w jakiej Kupujący złożył Reklamację.

V. Ochrona danych osobowych

§ 18

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane zostały wskazane w §
2 niniejszego Regulaminu,
2. Dokonując Rejestracji lub zawierając Umowę Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie
swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów
realizacji Umowy a także w celach marketingowych własnych produktów lub usług
Sprzedawcy, w szczególności poprzez ich gromadzenie, zapisywanie, modyfikowanie,
przechowywanie oraz utrwalanie.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji i zawarcie Umowy.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Kupującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a także do zmiany, uzupełnienia lub żądania usunięcia danych, w szczególności niekompletnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych.
6. Sprzedawca przed przekazaniem danych przez Kupującego lub innego użytkownika Sklepu, udostępnia tej osobie informacje o przetwarzaniu jej danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Przed przesłaniem formularza zawierającego dane osobowe Sprzedawcy, osoba oświadcza, że zapoznała się z informacjami o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym z informacjami dotyczącymi celu i okresów przetwarzania tych danych.

§ 19

Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest prawo
polskie.

§ 20

Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym rozstrzyga
sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego, chyba że Kupującym jest Konsument.

§ 21

1. Czyniąc zadość art. 12 ust. 1 pkt. 21 ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca
informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Kupujący może również zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001
nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży.
3. Kupujący uprawniony jest również do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a
Sprzedawcą.

§ 22

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane w sposób przewidziany
prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność
pozostałych postanowień.

§ 23

Sprzedawca ma prawo dokonania jednostronnie zmiany Regulaminu, o czym zawiadomi
Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 24
Sprzedający musi zaakceptować złożone zamówienie, przez kupującego w celu jego realizacji.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się go do umów zawarty po jego
wejściu w życie.

Darmowa dostawa

Powyżej 150zł do paczkomatu

Wysyłka 24h

Otulona pięknym zapachem

Wygodne zwroty

Nawet do 30 dni

100% Bezpieczne Zakupy

Płatności Przelewy24.pl